ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА ПРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ПРЕДИ ДА ПОСЕТИТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА.

Всички имена, лога и търговски марки са собственост на Essity Ltd, нейните филиали, свързани компании, лицензодатели или партньори от съвместни предприятия © 2008 Essity Ltd. Всички права запазени. Вашето посещение на този сайт и използването на информацията в него е предмет на условията на нашата правна декларация, както и на политиката ни за поверителност и етичната ни политика. Нашата цел е всички лица, чиито лични данни се обработват от Essity, да се чувстват сигурни, че тяхната неприкосновеност се зачита и че ние полагаме достатъчно усилия, за да защитим личните данни, които ни се предоставят. Целта на настоящата Политика за поверителност е да ви информира каква информация събираме и за какво се използва. 
 
Нашата цел е всички лица, чиито лични данни се обработват от Essity, да се чувстват сигурни, че тяхната неприкосновеност се зачита и че ние полагаме достатъчно усилия, за да защитим личните данни, които ни се предоставят. Целта на настоящата Политика за поверителност е да ви информира каква информация събираме и за какво се използва. 
 
Ние сме ESSITY Ltd  
 
Essity Romania SRL
Улица Полона 68-72
етаж 4 Букурещ
Румъния
Phone.: +4 021-312 68 67 
 
Материалите на този уебсайт („Сайтът“) се предоставят от Essity Ltd („Essity“) като услуга за нейните клиенти и могат да се използват само за информационни, нетърговски цели. Единични копия от материалите могат да бъдат изтеглени при спазване на разпоредбите по-долу. 
 
С изтеглянето на каквито и да било материали от този сайт, вие се съгласявате с тези условия. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте сайта и не изтегляйте материали от него. 
 
Собственост и употреба на търговската марка 
 
Всички имена, лога и търговски марки са собственост на Essity, нейните филиали, свързани компании, лицензодатели или партньори от съвместни предприятия © 2008 Essity. Всички права запазени. Търговските марки и наименованията на брандовете на Essity могат да се използват само в съответствие с разрешената употреба съгласно настоящата правна декларация или с предварително разрешение от Essity. 
 
Права на интелектуална собственост и ограничена употреба 
 
Цялото съдържание, включено в този сайт, като текст, графики, лога, икони на бутони, изображения, аудио клипове и софтуер е собственост на Essity или нейните доставчици на съдържание и е защитено от законите на Англия и Уелс и международните закони за авторското право. Неразрешеното използване или разпространение на каквито и да било материали от този сайт може да наруши авторското право, търговската марка и / или други закони и подлежи на санкциониране както според гражданското, така и според наказателното право. 
 
Този сайт или която и да е част от него не може да бъде възпроизвеждана, дублирана, копирана, продавана, препродавана или използвана по друг начин за комерсиална употреба, която не е изрично разрешена от Essity. Можете да изтеглите едно копие на информацията, намерена в сайтовете на Essity, на един компютър само за ваша лична, нетърговска, вътрешна употреба, освен ако не сте изрично лицензирани писмено от Essity да извършвате друго. 
 
Не можете да променяте, използвате или прехвърляте информацията за търговски цели; нито да премахнете от информацията каквито и да било съобщения за авторски права или други права на собственост. Вие се съгласявате да предотвратите всяко неоторизирано копиране на материалите и да гарантирате, че всички служители - ако е приложимо - на вашата организация спазват тези ограничения. 
 
Essity не ви предоставя никакви изрични или подразбиращи се права по патенти, авторски права, търговски марки или информация за търговска тайна. Всяко използване на имената, логата и търговските марки на Essity с цел рекламирането и популяризирането на продуктите на Essity изисква предварителното съгласие на Essity. 
 
Отказ от гаранции 
 
Информацията, съдържаща се на сайта, се предоставя "такава, каквато е", без каквито и да било изрични или подразбиращи се гаранции от какъвто и да е вид, включително гаранции за продаваемост (добро търговско качество), ненарушаване на интелектуалната собственост или пригодност за някаква конкретна цел. В случай че Essity прави връзка към уеб страницата на трета страна, такова свързване е само за удобство на потребителите и Essity не носи отговорност за съдържанието или точността на информацията, съдържаща се в тази уеб страница, нито отговаря за практиките за поверителност на такива уебсайтове на трети страни. 
 
В никакъв случай Essity не носи отговорност за каквито и да е щети, включително, без ограничение, щети от загуба на печалба, прекъсване на бизнеса или загуба на информация, произтичащи от използването или невъзможността да се използва информацията, дори ако Essity е била усведомена за възможността за такива щети. 
 
Освен това Essity не гарантира за точността или пълнотата на информацията, текста, графиките, връзките или други елементи, които могат да се съдържат в тази информация. Essity може да прави промени в това съдържание или в продуктите, описани в него, по всяко време без предизвестие. Essity не се ангажира да актуализира информацията или други материали, качени в този сайт. 
 
Съгласие на потребителя 
 
Всички материали, информация или други съобщения, които предавате или публикувате на този сайт, ще се считат за неповерителни, неексклузивни, без лицензионни права, неотменяеми, напълно подлицензирани и незащитени ("Съобщения"). Essity няма да има задължения по отношение на съобщенията. 
 
Вие се съгласявате да нямате достъп или да използвате този Сайт по начин, който може да повреди или претовари компютърните системи или мрежи на Essity, или да използвате сайта или съдържанието, предоставено на или чрез този сайт, за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от настоящите условия. 
 
Essity може свободно да разкрива, копира, разпространява, включва и / или използва по друг начин съобщенията, заедно с всички данни, изображения, звуци, текст и други неща, включени в тях, за всякакви и всички търговски или нетърговски цели. 
 
В случай че изпратите лични данни на този сайт или по друг начин на Essity, вие се съгласявате с използването на тези данни от Essity за целите на оценяване на вашата информация и маркетинг на продуктите и услугите на Essity, включително правото да прехвърля тези данните на трети страни и да публикува информация в Интернет. Essity носи отговорност съгласно законите на Англия и Уелс за такава обработка на лични данни и можете да се свържете с Essity в случай на неверни данни или други проблеми, свързани с личните данни. 
 
Друго 
 
Essity може да преразгледа тези Условия по всяко време, като актуализира настоящата публикация. 
 
Essity си запазва правото по свое усмотрение (1) да променя настоящата правна декларация; (2) непрекъснато да следи и премахва публикации; и / или (3) да прекрати съществуването на сайта по всяко време, без предварително уведомление. Ако някой срок, условие или разпоредба на настоящата правна декларация бъде определен като незаконосъобразен, невалиден, несъстоятелен или по някаква причина неприложим, валидността и изпълняемостта на останалите срокове, условия и разпоредби по никакъв начин няма да бъде засегната или нарушена от това.